domingo, 31 de enero de 2010

El partido del presidente de la RAG demuestra su humor

Yendo por las webs de los nazionalistas gallegos aprendes muchas cosas, como por ejemplo, a que el nazionalismo le es inherente el ridículo.

Prueba de ello es esta sección de la web del FPG, el partido de Ferrín, que es una "Batería de urgencias para la regeneración de Galicia". Copio:

A FPG considérase basicamente ligada aos intereses das traballadoras e dos traballadores galegos e do mundo, e aspira á independencia da nosa nación en forma de república socialista, nun planeta liberado do capitalismo. Cos ollos postos en tal horizonte, a FPG reafírmase nos seus principios, claramente reflexados nos textos propios e nos textos da historia do comunismo desde Marx aos nosos días, pasando pola aplicación teórica e práctica do marxismo aos movementos de liberación nacional entre os cales situamos o noso propio.

Mais, no plano da política real, Galicia e o noso partido encóntrase situada nun intre histórico moi concreto. Se hai poucos meses colocabamos no punto de mira da nosa crítica e da nosa acción a figura de Fraga Iribarne e as políticas anti-nacionais e anti-populares do goberno do PP, hoxe ocupou o seu posto un Touriño procedente das fileiras clandestinas antifranquistas e unha coaligación de socialdemocratas de negra historia recente (PSOE) e de nacionalistas non independentistas de ideoloxía cada vez menos intelixíbel (BNG).

O goberno anterior fixo posíbel, xa non o estancamento de Galicia, senón o retroceso, e mesmo orixinou tendencias suicidas na nosa poboación: a negativa á reprodución biolóxica e o abandono da transmisión da lingua propia. Polo tanto, consideramos unha obriga asumirmos a función de críticos esixentes de novas políticas tendentes á Rexeneración da Patria que impidan a nosa progresión colectiva cara o abismo.

É, pois, hora de esixirlle ao goberno BNG-PSOE unha Batería de Urxencias para a Rexeneración de Galicia , tal e como a formulamos a continuación. Pensamos que ningunha delas é imposíbel dentro do marco legal vixente no Estado español (Constitución) e do seu apéndice outorgado que é un Estatuto que non representa para nós unha verdadeira Carta de soberanía nacional nin de verdadeiro autogoberno. Estamos certos de que estas Urxencias deben ser atendidas xa e agora, por este goberno, e que a súa posta en práctica política non presupón a toma do poder revolucionaria por parte do proletariado galego e do resto do pobo. Para nós son medidas factibeis e como tales imos esixirllas ao goberno desde as institucións e organizacións sociais, xa que non fomos elixidos para ocupar ningún lugar no Parlamento autonómico.

1.- Nación
Nunha hipotética reforma do Estatuto, só se conseguirá reformular con outras palabras a nosa dependencia do Estado Imperialista Español, so a forma inferior, desde o punto de vista dos valores, de Monarquía. Aínda así, e se o Estatuto se revisa, mesmo con melloras detallistas que nós non desprezamos, non poderá menos de atribuírlle a Galicia a condición de Nación, aínda que xa o actual texto considera a Galicia “nacionalidade histórica” sen que iso servise para inspirar até agora verdadeiras políticas nacionais.

En todo caso, á definición de Galicia como nación non pode substraérselle a consecuencia de que, como tal, ten dereito á súa Autodeterminación e a optar, se o desexa o pobo, pola separación de España.

2.- Laicismo

A Xunta debe observar unha conduta política de neutralidade relixiosa e fuxir para sempre de actos públicos e subvencións económicas que privilexien a Igrexa Católica. Casos como a presenza da Presidenta do Parlamento na procesión do Cristo da Vitoria, en Vigo, e a da mesma Lola Villarino e de Pérez Touriño na liturxia católica de fin de ano na Catedral de Compostela constitúen espectáculos nacionalcatólicos vergoñentos.

3.- Protección do ensino en galego e público
Mesmo que haxa resistencias en Madrid, coidamos que a Xunta de Galicia debe facer pesar os seus poderes para suprimir as subvencións e concertos co ensino privado e volcarse na restauración da dignidade dos centros públicos e do seu profesorado.

A Xunta de Galicia debe ofertar un modelo de ensino totalmente en galego, no camiño dunha situación de monolingüísmo.

4.- Saneamento político-administrativo

Vemos con amargue sorpresa que a actual Xunta nomeou para algúns cargos políticos de altura persoas do PP que asumiron responsabilidades cos gobernos de Fraga Iribarne. Pensamos que tales persoas deben ser substituídas canto antes e os conselleiros respectivos deben dar á comunidade as explicacións e desculpas que o asunto merece.

Por outra banda, non temos noticia de que transcendese á opinión pública información das moitas subvencións fraudulentas e das corruptelas da administración anterior. Consideramos do maior interese que o pobo sexa informado de como se usaron indebidamente os fondos públicos e quen foron os beneficiarios da malversación.

5.- Nova orde informativa para Galicia

Os xornais impresos en Galicia e as radios e canles de televisión, ou son de capital e dirección foránea ou están, na súa maioría, ao servizo de intereses particulares (os seus propios intereses, en primeiro lugar), o que lles impide a transparencia e a neutralidade informativa.

Pedimos que se mellore a radio e a televisión pública galega e que, de necesidade, se poña en funcionamento unha segunda canle, así de radio como de TV, con contidos máis serios e reflexivos, sempre nunha liña de integridade e obxectividade informativa.

Para evitar o monopolismo da prensa escrita, consideramos necesaria a creación dun xornal, naturalmente en galego, de titularidade pública, e dependente do ente CRTVG. Só así se poderá contrarrestar coa voz da certeza, o partidismo, as medias verdades, o sectarismo e o españolismo da maioría do periodismo galego.

6.- Propiedade pública e política social

Faise necesario un plan realista de acordo nacional, participado polos sindicatos e polas organizacións políticas extraparlamentarias como a FPG, para recuperar o emprego e para favorecer o contrato de traballo con continuidade e seguridade, que afaste a precariedade, a explotación primaria e o abuso.

Dado que a política neoliberal cega levou Galicia á ruína, o goberno debe pór en práctica políticas de recuperación da seguridade laboral e de reconstrución do Sector Público Galego.

Unha Entidade Financeira Galega de carácter especial e semipúblico pode ser intentada desde a fusión das dúas Caixas de Aforro, segundo a liña histórica de Alexandre Bóveda. Pero tamén, dentro do marco legal vixente, pode ser creada esa nova EFG, que contaría como base os recursos de liquidez que a Xunta de Galicia manexa na actualidade en bancos privados e máis os da administración local, e estea ao servizo de todo o pobo.

A FPG reclama un Salario Mínimo Interprofesional de 900 Euros e o establecemento dun Salario Social e dunhas Pensións Mínimas equivalentes a ese importe de salario mínimo.

7.- Acordo urbanístico nacional

A Xunta debe persoarse nos plans de ordenación urbana impedindo que a evolución das nosas vilas e cidades sexa a marcada polos intereses especulativos e non polos intereses populares.

8.- Reforma administrativa inmediata

Este goberno da Xunta está obrigado a non adiar máis a reforma administrativa imprescindíbel no país e que, en esquema, consiste na desaparición das catro provincias coas súas deputacións e a súa substitución por un poder local comarcal. A unidade básica da administración seguirá a ser o Concello, pero este debe ser reformulado á maneira portuguesa, co recoñecemento da freguesía e coa posta en vigor das correspondentes Xuntas de freguesía, así no mundo rural como no urbano.

Na medida en que se produza unha fusión de concellos, que parece aconsellábel, máis relevancia collerá a parroquia como unidade de asentamento poboacional.

As actuais Fundacións Comarcais deberán deixar o seu carácter semiprivado para converterse xa en órganos da administración e, coa lei local vixente na man, as Xuntas de freguesía poden, sen obstáculo legal ningún, ser efectivizadas de xeito inmediato.

Sabemos que toda a tradición do nacionalismo galego avala esta esixencia da FPG.

Asemade, o Goberno galego deberá promover no Parlamento a reforma da lei electoral, facéndoa máis democrática e igualitaria. Entre outras medidas, deberase reducir a porcentaxe de votos necesaria para que unha forza política acceda ó Parlamento: actualmente a barreira está no 5%, e deberíase volver ao 3%.

9.- Política Nacional de Medio Ambiente

A modernización da eliminación de residuos e a eliminación de toda polución debe ser unha prioridade. O que debe ir unido á protección integral das augas continentais, de superficie e subterráneas e marítimas, á protección integral da xeoloxía de superficie e subterránea, e a protección integral da biodiversidade, así da flora e fauna salvaxe como dos animais e plantas que o home usa, con especial atención á preservación das razas e castes autóctonas de animais domésticos e flora agrícola.

Neste sentido a restrición total de novas centrais hidroeléctricas e térmicas e de minaría pedradora (granito, lousa) e unha política de restauración dos atentados naturais destas actividades debe ser estimulada con decisión, ao tempo que se deseña unha política enerxética de novo tipo que entenda tamén na creación de empresas básicas de titularidade nacional. Unha política da paisaxe, en interrelación coa industria, as actividades de lecer e agrícolas, é urxente nunha Galicia deteriorada e predada polos intereses capitalistas que contrarian o interese xeral en materia medioambiental.

Os Museos nacionais de xeoloxía, zooloxía e botánica, cos seus centros de investigación incorporados, deberían figurar nas prioridades da Xunta.

0.- Refundación Agraria e Gandeira

Tras o longo proceso que levou unha parte do campesiñado a ser pleno propietario da terra, chegamos ao intre no que ese mesmo campesiñado se disolve e abandona a actividade agrogandeira por moi diversas razóns, todas as cales teñen que ver coa dependencia política da Nación. É urxente refundar a agricultura e a gandaría. Tendo en conta que a actividade agraria desaparece, pero a propiedade da terra permanece nas mans dos ex-agricultores e herdeiros, faise necesaria unha política de expropiacións de terras non cultivadas e de promoción de explotacións de novo tipo, así individuais como cooperativas, respaldadas financeiramente polo Goberno e nas que se contemple, se fose posíbel, novas colonizacións por agricultores galegos ou vindos de outros países para pór en valor a nosa Terra e incorporarse así á Nación.

Medidas que fagan posíbel a produción de leite á marxe das directivas da UE poderían ser contempladas e constituirían un fito histórico.

11.- Reformulación dos Montes Comunais

Gozamos do privilexio de que extensións vastísimas de monte, susceptíbel non só de uso forestal ou mineiro, senón tamén agrario e gandeiro, non son de propiedade privada e si comunal. Faise preciso pór en valor esta inmensa riqueza con medidas de planificación e financiación pública, tendo moi en conta a autoridade dos propietarios comunais pero tamén desconsiderando aquelas Xuntas de Montes que maltratan os seus ou, simplemente, os abandonan.

Un Plan de Montes de carácter nacional e público deberá ser parte principal da Refundación Agraria e Gandeira da Terra. Non se pode deixar pasar máis días sen corrixir o laissez-faire das Xuntas de Montes, e do acordo entre as que funcionan correctamente e o poder público sairá ese Plan Nacional de Montes que é casa de todos e cuestión de carácter nacional.

12.- Política de Salvación da Lingua

O retroceso no uso da lingua nacional é un feito que só pode ser trocado pola abolición da política de bilingüismo harmónico que rexeu até agora e pola vigorización dunha política contraria. Non só o ensino, onde se debe actuar con forza, especialmente na preescolar e nos primeiros escalóns docentes, senón na totalidade da vida social de Galicia debe ser afectada polo nova política de restauración lingüística.

A Xunta debe facer valer a condición de lingua propia de Galicia que ten o galego legalmente en todas as ordes da vida social, incluído o mundo mercantil e industrial e ningunha cesión neste sentido poderá ser admitida.

Defendemos que a Política Lingüística dependa da Presidencia da Xunta, pero resultaríanos inadmisíbel que non irradiase o seu poder a través de toda a administración e de todas as consellerías da Xunta.

13.- Restitución da Gallaecia

Entendemos que unha idea ampliada de Galicia e baseada así na historia como na xeografía, na economía e no hábitat natural, como pasado e presente lingüístico, debe ser formulada como unha política de longa duración e amplo alcanzo.

Por unha banda, esta política, principalmente cultural e económica, deberá dirixirse ao obxectivo de as Terras Navia-Eo, Bierzo e Ancares, as Portelas e os concellos galegofalantes de Cáceres, para eles acentuaren a súa conciencia nacional galega, de cara a unha integración política en Galicia na liña do que propiciaba o Estatuto de 1936.

Por outra banda, debe haber unha constante chamada diplomática e cultural ao Portugal de Entre-Douro-e-Miño, no sentido de recuperarmos conxuntamente, eles e nós, a entidade, rompida no século XII, da Gallaecia. É natural e con raíces históricas, antropolóxicas, e hoxe económicas, esta restitución do norte e do sur do Miño e do Xurés.

Hogano, o Eixo Atlántico, como eurorrexión, non está a ser usado debidamente e deberá ser reorientado como prioridade de toda Galicia e non só de Vigo e Porto. Pensamos que mudarlle o nome de Eixo Atlántico polo de Gallaecia podería ser de utilidade e o obxectivo dun grande espazo económico e cultural deste tipo non faría senón afianzarnos no camiño da nosa soberanía nacional.

14.- Cultura humanística aberta

A era Fraga Iribarne propiciou unha cultura humanística fechada, caciquil e centrada en círculos formados por uns poucos intelectuais institucionalizados, homes e mulleres adaptados mansamente ao sistema e carentes de faculdade crítica, que constitúen unha nova edición do vello cenáculo de Ramón Piñeiro. Eles foron os destinatarios das xenerosidades institucionais e as figuras representativas no plano da cultura daquela etapa nefasta. Tenden a perpetuarse.

A Xunta debe hoxe propiciar o desbloqueo daquela nomenklatura e a apertura de novas formas de cooperación cultural.

Como primeira medida, o Consello da Cultura Galega ten que abrirse aos movementos culturais realmente existentes con carácter independente en toda a xeografía galega, en lugar de ser un couto dominado por só algunhas institucións apáticas cando non inoperantes.

Inmediatamente esta Xunta non pode deixar pasar un día máis sen recuperar o Seminario de Estudos Galegos, que fora roubado indebidamente, con todo o seu patrimonio, polo estado franquista en 1936 e que aínda hoxe se encontra baixo o poder de Madrid e no seo do CSIC baixo o nome de Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento. En paralelo, a Xunta terá que facer desaparecer o grande invento do fraguismo para a investigación en materia de ciencias do home aplicadas a Galicia: o Centro Ramón Piñeiro, e facelo desaparecer nun SEG devolto á Nación.

Medidas estas que se terán que conxugar con outras que favorezan unha Cultura Humanística aberta, nacional e ceibe.

15.- Protocolo

As formalidades, a etiqueta política e o protocolo reflicten neste momento a miseria dunha autonomía que non quere ser nacional nin sequera no plano das maneiras.

Un goberno e un parlamento que teñan vontade de seren nacionais deberán prescindir de certos modos. O parlamento galego, co seu banco azul para o goberno, e o seu regulamento actual é unha versión en miniatura do español, do mesmo modo que o tratamento de conselleiro resulta unha conxugación diminutiva do de ministro. Asemellar os espazos parlamentarios galegos aos non españois ou adecuar a titulación dos responsabeis das carteiras coa designación internacional equivalente a ministre é unha formalidade que faría montar en cólera o nacionalismo español, e sería boa cousa para favorecer a autoestima galega.

A supresión das Medallas de Galicia e Castelao por representativas da era ominosa de Fraga Iribarne e a súa substitución por un sistema novo e democrático de condecoracións e honores resultaría gratificante para os que desexan o troco de maneiras á espera dunha mudanza fonda das estruturas.

16.- Amnistía

Debería o actual goberno PSOE-BNG reclamar a exculpación total pola vía do indulto, que politicamente chamariamos Amnistía, dos compañeiros da CIG de Lugo brutalmente sancionados polas súas actuacións como piquetes dunha Folga Xeral e tamén de outros homes e mulleres que recibiron por actividades resistentes graves e desproporcionadas condenas de carácter político.

Se o goberno PSOE-BNG se personase neste asunto, en lugar de ollar para outro lado cando a Garda Civil invade a vida dos galegos por orde da Audiencia Nacional, o respecto do goberno autonómico medraría por parte do País que algo espera del.


SI NO ENTENDEIS ALGO AVISAD EN LOS COMENTARIOS

Venezuela = Dictadura

Señor Moratinos:

- En ninguna democracia el gobierno amenaza con cerrar periódicos si no se atañen a sus intereses.
- En ninguna democracia se polariza a la sociedad para tenerla al borde de la guerra civil
- En ninguna democracia se amenaza con las armas a los estudiantes que se oponen al Gobierno
- En ninguna democracia se amenazan a periodistas opositores
- En ninguna democracia se cierran tiendas porque practican la ley de la economía (es evidente que si se devalúa la moneda la moneda vale menos, por lo cual los comerciantes tienen que subir los precios si no quieren perder el dinero de la devaluación)
- En ninguna democracia se amenaza con nacionalizar empresas según a quien le interese acobardar al tirano.
- En ninguna democracia se ordena retirar una pancarta opositora en un partido de basket porque le molesta al tirano
- En ninguna democracia se amenaza con cerrar los medios que se nieguen a emitir programas populistas donde sale el presidente diciendo cosas más propias de un borracho. Ni mucho menos los maratones de incluso días sin ver otra cosa que al presidente echando la culpa a los EEUU de todos los males.

¿Lo captas, Moratinos?

sábado, 30 de enero de 2010

El neoliberalismo causa las muertes del terremoto en Haití

La injerencia política y la presencia militar han ido acompañadas por la imposición del modelo neoliberal, bajo la tutela de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI). Como denunciaba Eduardo Galeanoiii, en Haití “cualquier mandón de cuarta categoría del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial tiene más poder que el presidente”. Las políticas de ajuste estructural que han impuesto estas instituciones han ido debilitando el papel del Estado, hasta la raquítica expresión que tiene en la actualidad.

En 1985 FMI y Banco Mundial impusieron en Haití un Plan de Ajuste estructural que inició el proceso de desarticulación del sector campesino. Un ejemplo más actual ha sido la reciente reducción de deuda que recibió Haití en el marco de la iniciativa para los Países Empobrecidos Altamente Endeudados (HIPC por las siglas en inglés). La Iniciativa HIPC prevé reducciones de de la deuda de los países más empobrecidos y más endeudados, siempre y cuando estos sigan un Plan de Crecimiento y Reducción de la Pobreza, tutelado por el FMI. Es en este marco que, para conseguir una reducción de poco más de mil millones de dólares de su deuda, Haití privatizó la empresa pública de telecomunicaciones, que comportó el despido de más de 3.000 trabajadores, y se vio obligado a liberalizar los mercados públicos.

Así, el proceso de privatización de los servicios públicos, que han condenado a buena parte de la población al analfabetismo y la desatención sanitaria, ha ido acompañado por una apuesta ciega por el libre comercio y de un modelo agro-industrial dirigido a la exportación. El resultado: si en 1972 Haití tenía un 98% de autosuficiencia de cereales, el año pasado importaba el 82% de los cereales que consumía su población. La liberalización de los mercados permitió la masiva entrada de alimentos importados, al mismo tiempo que Haití se convertía en el 3r exportador de arroz a Estados Unidos. La reciente apuesta por la producción de agrocombustibles y el incremento mundial del precio de los alimentos, acabaron abonando el terreno a la crisis alimentaria que sufrió el país en 2008, y de la que todavía no se ha recuperado.

Esta apuesta por un modelo agrícola exportador, ha provocado también en los últimos años un importante éxodo del campo a la ciudad, y un crecimiento insostenible de la capital, Puerto Príncipe. Las débiles estructuras que se encontró el terremoto a los arrabales de Puerto Príncipe, son consecuencia directa del modelo neoliberal impuesto al pueblo haitiano durante décadas.


Publicado en Rebelión.org

Estoy sin palabras.

Hay que ser verdaderamente imbécil para decir que en Haití predomina el neoliberalismo. Claro, por allí había mucho libre comercio, intercambio de bienes y demás bondades del capitalismo al final acabaron por matar a cerca de cien mil seres humanos.

Al neoliberalismo (que no existe, solo es un mero neologismo) se le ha acusado de todo: de extinguir especies de animales, de dar dinero público a los bancos, de crear campos de concentración, de matar seres humanos, de ser elemento terrorista (luego la ETA no lo es, que son los liberadores del pueblo vasco), de explotar a seres humanos, de crear pobreza, de aumentar las desigualdades...

Todo esto son aseveraciones a la ligera, sin saber que es el liberalismo, con contradicciones evidentes (como se va a reducir el peso del Estado y crear campos de concentración, a ver) y por supuesto, sus causas nunca tienen que ver con el liberalismo.

La pobreza en África se acrecienta debido a las trabas que pone la UE para el libre comercio y tener que mantener a nuestros ineficientes agricultores. Si se eliminase eso se ganará dinero para África de forma real (y no con limosna que va a los dictadores de turno para que sigan matando gente en sus cotos privados) y nosotros tendremos que pagar tan solo la mitad de lo que pagamos actualmente ante la UE.

La imposición de trabas al libre comercio ¿desde cuando es neoliberalismo?.

Ahora vean el siguiente documento.

Fíjense donde está Haití. En el puesto 141, con un 50,8% de libertad económica. Esto es más propio de un capitalismo de estado que otra cosa.

Fíjense los países con mayor libertad economómica: Hong Kong, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Suiza y Canadá tienen más de un 80% de libertad económica. Ninguno es un país pobre y figuran entre los más ricos. Fíjense los últimos: Corea del Norte (la economía menos libre del mundo, con tan solo un 1% de libertad económica). Zimbabwe y Cuba tienen menos de un 30% de libertad económica, y son paises con bastante pobreza, sobre todo el primero. Del segundo aún se puede salvar algo. Eritrea, Birmania y Venezuela tienen menos de un 40% de libertad económica y lo mismo: más miseria.

Esto solo demuestra una cosa: Cuanto más libre es una economía, mejores son los resultados.

martes, 26 de enero de 2010

"Lume"(fuego), revista de las juventudes del BNG

Ayer llegó a mis manos este ejemplar de esta revista escolar de una única hoja con tres artículos descojonantes que voy a copiar algunas citas de ellos

El PP va a privatizar, elitizar y empeorar la calidad de la enseñanza pública y dar un paso atrás en la defensa del carácter universal, gallego y democrático y de calidad

Democracia no le falta, no, si suspenden, aprueban por decreto y punto. ¿De calidad? Pues mira, si aprueban a todos, a lo mejor parece de calidad, aunque sea por decreto.

La libre competencia ha demostrado, al contrario que esta gente que ladra contra las privatizaciones como se crea la riqueza. Ellos la destruyen con sus ensoñaciones perennes de hacernos pobres.

Desde Galiza Nova consideramos fraudulenta la consulta la encuesta que les daba a los padres libertad de elección

¿Por qué?. Pues porque los nazionalistas consideran que no han obtenido el refrendo que querían.

La libertad de enseñanza es como darle a elegir entre matemáticas o historia

El que redactó esto se nota que no tiene ni idea de lo que habla pues claro que te dan a escoger entre matemáticas en historia. Si no lo saben, en el bachiller te dan a escoger las asignaturas que quieres y entre esas figuran esas dos.

En fin, nazionalismo de bolsillo y de ignorantes.

lunes, 25 de enero de 2010

Un proetarra en la RAG

Xosé Luís Mendez Ferrín, hasta hace poco candidato nº6 de Iniciativa Internacionalista ha sido elegido nuevo presidente del RAG, organismo que regula el gallego para aportuguesizarlo. Ha sido elegido porque solo se presentó él.

Este señor es presidente del partido Frente Popular Galega, un partido de extrema izquierda nazionalista.

Ni que decir tiene que este señor nos va a aportar más de un post con sus majaderías. Por ejemplo, nos suelta que "Espero que situaciones como la generada por el borrador del decreto del gallego sean raras, y que no vuelva a haber ninguna otra de tal calibre" ¿Va a matar a todos los que protestamos? ¿Nos va a meter en un gulag?. Bueno, viendo el pantallazo que sacó Libertad Digital de sus actividades es que se resume todo.
fpg8
fpg7
fpg6
fpg4
fpg2

En uno de ellos se puede leer:

En la madrugada del miércoles 13 al jueves 14 fueron detenidos en la entrada de la ciudad de Pontevedra dos jóvenes vigueses de reconocido compromiso: el vecino de Lavadores (un barrio de Vigo) y militante independentista Xurxo y el vecino de Travesía (otro barrio de Vigo) y militante anarquista Óscar. La policía española del ex-GAL Rubalcaba no dudó en aplicarles la malllamada ley “anti-terrorista” y la prensa del sistema en injuriarlos y prejuzgarlos. De nuevo queda bien claro la conexión y la estudiada coordinación policía española / prensa empresarial. Desde ADIANTE nos solidarizamos con los dos jóvenes gallegos y con sus familiares, compañeros y amigos. Exigimos que la denominada “prisión preventiva” no vuelva a convertirse en una excusa “legal” para privar de libertad a prisioneros políticos. Volvemos a reivindicar la libertad de todos los presos políticos gallegos, o cuando menos, su traslado a la tierra. Y volvemos a apoyar todas las iniciativas de los organismos anti-represivos gallegos para romper los muros del silenciamiento y la manipulación.

En otro:

"El pasado 23 de noviembre las fuerzas represivas del Estado Imperialista Español secuestraron, en una nueva noche de los cristales rotos a tres docenas de jóvenes vascos/as de nuestra organización homóloga en Euskal Herria Segi.

Este nuevo secuestro fue ordenado por el juez-político de la Audiencia Nacional Grande-Marlaska y por Pérez Rubalcaba ex-jefe del aparato político GAL dirigido por Gómez Márquez en los años 80.

Según el responsable político de esta nueva razzia, Pérez Rubalcaba su intención es descabezar a la banda terrorista ETA(sic). Su verdadera intención es reprimir al sector más dinámico y coherente de la sociedad vasca, sector que día a día construye una nación libre y sin desigualdades para la futura Euskal Herria. Y esto es algo que causa verdadera desesperación a los gobiernos clónicos que gobiernan el Estado Imperialista Español."

Estas organizaciones tienen centros de reclutamiento (al lado de mi instituto tengo uno, con los que ya tuve serios problemas como comenté hace tiempo en este blog) que se dedican a hacer el imbécil por ahí. En uno de los que apoya esta organización, el Foro de la Juventud de Vigo se puede leer:

"El foro de la Juventud de Vigo convocó una concentración frente al teatro Caixanova de Vigo en la calle García Barbón (¡¡¡BURROS!!!, QUE ES POLICARPO SANZ) donde los fascistas de Galicia Bilingüe celebraban un acto de exhaltación del españolismo y su idioma cervantino bien protegidos por la policía española que ya estaban esperando en la puerta para impedir que hiciéramos nuestra protesta pero no lo lograron. Un centenar de personas resistieron las cargas para defender nuestra dignidad como pueblo"

¿Y cuales son los fundamentos ideológicos en los cuales se basa este partido?. Pues son estos.

La FPG opone al discurso del bilingüismo el del monolingüismo social, opone a los presuntos derechos lingüísticos individuales los derechos democráticos de la sociedad gallega como unidad, opone a las estrechas miras del marco autonómico el compromiso y o su trabajo en la consecución de la República Gallega, único marco político, seamos realistas, en el que se podrá garantizar mil primaveras más para nuestro idioma.

La FPG tiene como programa máximo la construcción del socialismo y del comunismo en Galicia y, como objetivo estratégico, la consecución de una República Gallega Independiente al servicio del pueblo trabajador que represente la más amplia democracia y la redención de nuestro pueblo. La acción política del Partido se guiará por los siguientes principios:
Independencia Nacional: Galicia es una nación y como tal aspira a su independencia nacional y tiene derecho al reconocimiento y al ejercicio de la autodeterminación política.
Socialismo: el objetivo de la FPG es la creación de un Estado Socialista dirigido por la clase trabajadora, como instrumento del pueblo gallego para la construcción de una sociedad sin clases.
Anticolonialismo: Galicia está sometida al expolio y a la dependencia colonial del Estado español. Nos comprometemos a luchar por la ruptura de esta opresión, para lograr nuestra plena soberanía nacional para levar adelante una formulación económica que permita, mediante una industrialización racional, con las consiguientes reformas agrarias y pesqueras, dar soluciones a los principales problemas sociales de Galicia: desempleo, emigración, destrucción de la lengua y cultura propia y depredación colonial.
Democracia Popular: la democracia burguesa española sólo sirve para mantener nuestra dependencia y para aumentar los privilegios y beneficios de los poderes reales del Estado Imperialista Español. La única fórmula para gobernar con eficacia es el Poder Popular, establecido mediante el ejercicio del control político por las clases trabajadoras gallegas.
La FPG quiere mostrar su repulsa e indignación ante las detenciones de los dirigentes políticos abertzales acontecidas el pasado día 13 de octubre por orden del juez Garzón. Al mismo tiempo se solidariza con los y las detenidas y reclama la puesta inmediata en libertad de los que aún permanecen en prisión. Ora bien, no debemos olvidar que esta vez los aparatos represivos del Estado dieron un salto cualitativo que reviste de mayor gravedad si cabe los hechos: la ocupación de locales de la Central Sindical LAB, lo que supone una irrupción fascista en las dinámicas de la vida sindical y autoorganizativa de la clase obrera vasca, y un intento de criminalización del sindicalismo nacional y de clase vasco. No puede pasar desapercibido el nuevo intento del Estado español por evitar una resolución política del conflicto vasco. Así, parece claro que las y los detenidos son acusados de pretender hacer política a través de la conformación de un nuevo proyecto que tenía la intención de lanzar una nueva oferta política para intentar llegar a una resolución positiva del conflicto.Se fue el nazi de Xosé Ramón Barreiros, pero llegó este proetarra.

domingo, 24 de enero de 2010

Chávez hace otra de las suyas

RCTV cerrada, como no. La televisión opositora ha sido cerrada por el gorila rojo.

Ese es el nivel que el vejete con Sindrome de Down llamado Moratinos considera satisfactorio. Debe ser que se hace una paja mental con ello.

Ni me sorprende ni me agrada. Estas cosas se ven venir. Y lo peor es que el pueblo venezolano ha votado a este espantajo. Vaya asco.

Por cierto, ojalá que sea cierto que EEUU haya provocado el terremoto de Haití, más que nada porque le montan uno debajo de su poltrona y nunca más se supo del gorila.

Reflexiones tras la jornada de huelga en Galicia del 21 de enero

Pues no hay gran cosa que comentar.

Como ya sabréis, los nazionalistas gallegos convocaron una huelga general en la enseñanza, contra el decreto "contra el gallego". La huelga fue convocada por las juventudes del BNG, Galiza Nova y los carteluchos pagados a cuenta del contribuyente. Problemas, haberlos, haylos, pero el dinero del contribuyente, que se vaya para estas mierdas.

El día 21 de enero fue el día señalado. Ni que decir tiene que fuí un esquirol, como está mandado. Por suerte, aquel día no había piquetes sindicales porque estaban todos en la Plaza de España, manifestándose. No tengo fotos de la manifa, pero me han comentado que fueron cuatro gatos.

En Santiago, los terroristas de Agir desfilaban junto a políticos del PSOE y se podían ver carteles con las caras de Feijoo, Lourenzo (se lo merece) y Gloria Lago con la inscripción "wanted". Un jueguecito que practican los etarras. Poner el nombre de un tipo en una diana y a los pocos días aparece un matón a pegarle dos tiros.

En fin, a algunos les cundió la huelga. He de decir que si las cifras de participación son menores del 80% es que es un fracaso. ¿Quien no va a querer disfrutar de un día de vacaciones? (el alumnado, que al profesorado se lo descuentan del sueldo)

P.D: No fui a la huelga porque esté a favor del decreto (que me parece una tomadura de pelo y una estafa) sino porque la huelga había sido convocada para pedir la inmersión lingüistica. Y entre eso y el decreto, pues me quedo con el decreto.

viernes, 22 de enero de 2010

400 entradas

Hola amigos. Sí, hemos llegado a la número 400.

Desde la 300 hasta ahora han sucedido algunas cosas, la más importante, el cambio de blog. He abandonado mi viejo blogspot y ahora continúo con Wordpress y estoy alojado en los servidores de Hazte Oír con un blog diseñado por Outono.net

Este blog sigue creciendo. Cuando llegamos a la entrada 300 la media diaria de visitas era de 46. Ahora es de 64, lo cual significa que seguimos creciendo.

Llevo poco más de año y medio con el blog y aquí sigo a vueltas con este diario, que día a día se me hace más difícil mantener, aunque no lo pienso abandonar.

Y próximamente llegaremos a las 500 entradas y a los dos años de existencia del blog. Cuando llegue ahí espero ver a todos los lectores allí otra vez.

Y gracias a los lectores habituales y comentaristas, y sobre todo a los trolls que van llegando que me dan impulso para continuar.

jueves, 21 de enero de 2010

Si defiendes a los toreros eres como un etarra

Esta absurda gilipollez la ha soltado uno de los próximos aspirantes a cargos en el PSOE, de las Juventudes Socialistas. Como se ve, el sentido común no abunda por allí.

Esta es la tolerancia de los ecologistas, si no piensas como nosotros eres como un terrorista

lunes, 18 de enero de 2010

Terroristas reivindican ataques en un blog

¿porqué hemos atacado una comisaría de Villaverde alto en nochevieja?
Por sus abusos, chulerías y humillaciones a las y los detenidos.
Por su insistencia en controlar, videovigilar e identificar a la gente.
Por su función de defensores armados de un orden social y económico injusto.
Porque es fácil y está al alcance de cualquiera.
Porque se lo merecen.

Por esto hemos arrojado botellas incendiarias contra un coche particular del interior del parking de la comisaría de munipas de Puente Alcocer.
Después llegaron las lecheras de los primos mayores antidisturbios, otro día nos quedaremos a esperarles...

Nos alegramos de haber coincidido esa noche con otro/as hermano/as incendiario/as,en México, Chile, Barcelona, Galiza,... ¡e incluso en la urbe que nos ha tocado sufrir, Madrid!
Un abrazo solidario a todos y todas las compañeras presas. Nuestro mejor homenaje es continuar la/su/nuestra lucha.


Esta reivindicación terrorista ha aparecido en un blog llamado Otromadrid.org. Como expresa Gonlor en su twitter, "Por si acaso la policía quiere averiguar quien escribe este blog y averiguar quién les ha quemado un coche ..."

domingo, 17 de enero de 2010

Trolls nazionalistas furiosos por el decretito

En esta entrada un troll nazionalsocialista dejó el siguiente mensaje(traducido):

No lo traduces porque no puedes. Porque semejante esperpento lingüístico no produce más que carcajadas a alguien con un conocemento mínimo de inglés. Ese es el perfecto ejemplo de futuro fracaso del decreto lingüístico que o tu amigo Feijoo IMPUSO. Aunque que en parte es lo que buscan, ya que si vuestro nivel de gallego es tan bueno como el de inglés, la única alternativa viable sería hablar español…. si acaso para el no es tanto fracaso como algunos pensamos.
Dame verguenza leer este blog y pensar que esto está escrito por una persoa joven, y aún por encima gallega, sabiendo que son los jóvenes quienes históricamente llevan el progreso. Y de lo que pude leer aquí hay muchas cosas, pero progreso, precisamente, bien poco.
Supongo que la culpa no es del todo vuestra… pero si la comunidad universitaria de dentro de unos años va a tener todo este mismo planteamiento ideológico, casi que marcho para otro país y me declaro en el exilio.
Me dais asco la derecha, moviéndoos espasmódicamente como un pez fuera del auga. Vuestras teorías están todas fundamentadas en la DEMAGOGIA, en la INTOLERANCIA y en echar piedras en los tellados de los demás, siempre. Y para mi es algo incomprensible como una comunidad como la Galicia puede seguir, despues de tanto sufrimiento por culpa del PP, gobernada por esta panda de payasos. Así nos luce. Os librais gracias a la ignorancia de vuestra población y la tan arraigada costumbe (casi podriamos declararla bien de interes turístico nacional) en esta tierra del voto por inercia. Mirad un poco para vuestro culo que no os vendría mal. Sois la peste de este país. Y si no quereis gallego… fuera de Galicia. No se os va a echar de menos.


xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

viernes, 15 de enero de 2010

Gaspi, el terrorista más buscado del planeta

c.php

XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Espero que no venga la policía a la casa de Gaspi, seguro que por las Asturias se lo van a pasar muy mal... Ya me imagino al FBI exigiendo a Vicente Álvarez Areses que o se lo entregan o hay lucha armada.

miércoles, 13 de enero de 2010

Un columnista de Público justifica el robo de la propiedad

En Rebelión.org aparece hoy este artículo de Carlos Taibo, columnista de Público, el cual justifica la ocupación ilegal de propiedades debido a la "dudosa moralidad de sus dueños" ¿Y eso justifica allanar la propiedad de alguien?. Si la propiedad se ha obtenido de forma ilegal lo tiene que decidir un juzgado, no una panda de yonkies.

También se queja el tío de que los okupas están demonizados. Claro, si se dedican a robar propiedades, como no van a estar demonizados. Solo faltaría que no lo estuvieran.

Eso sí, lo de "horizontes distintos" es algo que me ha llegado al alma. Así que las drogas, alcohol y violencia son "horizontes distintos". En fin.

Y el resto, las soflamas de la extrema izquierda que ya fueron rebatidas en el pasado, pero que siguen inmutables contra viento y marea.

martes, 12 de enero de 2010

COFAPA contra la libertad

Esta asociación ha pedido la censura contra la serie "El Pacto" porque ¡Los adolescentes no distinguen entre realidad y ficción!

Mire, señora Mercedes Coloma, una persona de mi edad o menos sabe perfectamente distinguir lo que es real y lo que es ficción. Y si no, que le pregunten a los padres, que para algo están.

Se quejan también que los jóvenes "son un grupo muy manipulable y que lo que sale de la televisión lo toman como modelo de conducta". Pues oyes, hay muchas series del tipo Física o Química, Gran Hermano y demás y no veo a mis compañeros de clase follándose constantemente, que es el modelo que se divulga en estas series.

También suelta que "Se trivializa la maternidad, se banalizan las relaciones sexuales y se caricaturiza a los padres como personas sin influencia, sin autoridad, débiles y cobardes". Pues eso es la realidad. La maternidad para las adolescentes parece como jugar a papás y a mamás, las relaciones sexuales son un mero instrumento de ocio, y los padres no tienen ninguna autoridad y los críos hacen lo que les sale de los cojones. Así es la vida, y si no les gusta, ejerzan su labor.

Lo que pasa es que esta señora pretende ir por el camino fácil que es no ejercer de padres y que los demás ejerzan por mí. Pues mire, si no les gusta esta serie, apaguen el televisor o cambien de canal, que ahora con la TDT tienen la tira de ellos. Pero no coarten la libertad de los demás de ver lo que les salga de los cojones. Ya está bien de tanto liberticida bienpensante.

lunes, 11 de enero de 2010

Feijoo, you are a liar

Mr. Núñez Feijoo
I go in English due to the fact that since like I see that he likes it him so much, so to seeing if I please him.

His decree is, saying it directly, a garbage. It has satisfied not neither his nationalistic friends nor which we ask for freedom of language.

That knows that, or it he changes this or in 2013 I do not think him to vote. If such I will vote in white, but I do not vote for a liar.

And to my vote add him more enough, do accounts and then decide if it he us is going to continue lying or not.

No lo traduzco porque según Feijoo este es el idioma que tenemos que saber

domingo, 10 de enero de 2010

Propaganda socialista a pie de calle (II)

Defiende la sanidad pública, stop privatizaciones

Unión Europea: La salud no es un derecho, sino un "servicio"
Paga y sírvete

Comunistas da GZ


Este cartel lo ví pegado en un edificio en la céntrica calle Elduayen, en Vigo, por las sospechas de privatización del nuevo hospital de Vigo tras lo cual digo


¿Cuando ha dicho la UE que la sanidad es un servicio?. Si lo ha dicho reconsideraría mi opinión sobre ese engendro. La sanidad es algo demandado por mucha gente, lo cual significa que habrá empresas privadas que quieran suministrarte el servicio ¿no es así?.

¿Desde cuando se puede defender lo indefendible?. Es lo que es la sanidad pública, algo indefendible se mire por donde se mire.

Y anda que lo de parar las privatizaciones... En fin, debe ser que por eso son comunistas, porque les comen el tarro con gilipolleces de adoración al Estado. Así nos va.

sábado, 9 de enero de 2010

viernes, 8 de enero de 2010

Entrevista después de haber abortado con 15 años

Miguel Pazos, de Opinando venceremos publica la siguiente entrevista a una chica de 15 años después de abortar

Pregunta: Has sido “víctima” de un aborto. ¿Qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión?
Respuesta: Pues por un lado, el miedo a decírselo a mis padres y su reacción. Pero por otro lado, y era el más importante, estaba el pasotismo del padre, que me dejó completamente sola ante el peligro. Y no estaba preparada para tenerlo sola.
P: ¿Y no pensaste en darlo en adopción?
R: No, hubiera sido incapaz.
P: ¿Por qué?
R: Porque después de tenerlo sería incapaz de “abandonarlo”.
P: Tenías instinto maternal...
R: Sí.
P: La anterior Ley del Aborto permitía el aborto en tres casos: malformación del feto, peligro para la vida de la madre o que fuera fruto de una violación. ¿Cuál fue tu caso?
R: En parte, la última.
P: ¿Qué quieres decir con “en parte”?
R: Fue “en parte” porque me drogó y no era plenamente consciente de lo que hacía.
P: ¿Qué opinas de la Ley del Aborto de Zapatero?
R: No me parece bien, de entrada. Puede tener un efecto negativo, como es que la gente se despreocupe totalmente por tomar las precauciones que siempre se deben de tomar. Así, como hay aborto la gente pasa de la precacución. Además, he pensado mucho desde entonces, y llegué a la conclusión de que ahí dentro llevas una vida, y que ya es un ser humano.
P: Entonces estaríamos siendo cómplices de asesinato...
R: Sí.
P: Así, saco la conclusión de que te arrepientes de lo sucedido. Viéndolo todo en perspectiva, ¿tomarías la misma decisión ahora?
R: Rotundamente no.
P: ¿Por qué?
R: Es mejor contarlo desde el principio. Si yo lo hubiera contado, ahora mismo no llevaría ese sentimiento de culpabilidad que llevo dentro. Pero eso ahora nada ni nadie lo cambia o arregla.
P: Entonces, si una chica se queda en tu misma situación, intuyo que le recomendarías contarlo desde el primer momento.
R: Sí, como ya te he dicho, el arrepentimiento luego puede llegar a ser muy grande, y el sentimiento de culpa te persigue.
P. ¿No crees que tus padres te habrían apoyado? Puede que se sintieran molestos, pero son padres al fin y al cabo.
R: Sí, pero una cría de 15 años tiene miedo a muchas cosas... al “qué dirán” y más. Puede pasarle a cualquiera, pero me pasó a mí.
P: Bien, sabemos que tus padres no se enteraron. Pero entonces... ¿cómo abortaste?
R: Me ayudó mi tía.
P: ¿De qué manera? ¿Te dio su apoyo?
R: Claro. Ella me dio su apoyo, fuera cual fuera mi decisión. Y al final, ella pagó el aborto.
P: Nos queda claro que el aborto no es la solución. ¿Qué medidas se deberían de tomar para chicas que se queden embarazadas de manera no deseada?
R: Apoyo. Me he dado cuenta en este tiempo de que el apoyo es básico. Creo que un buen apoyo a la futura madre evitaría que se llegara a la situación que tuve que pasar.
P: No sé si estás enterada de que la actual Xunta – gobernada por el PP de Feijóo – ha creado una red de apoyo a las madres embarazadas. Si esto existiera cuando te quedaste embarazada, ¿hubieras acudido a ellas?
R: Pues no estaba enterada. Pero sí que hubiera ido, mucho mejor eso que un aborto. Seguramente las cosas habrían cambiado de haber ido.
P: Aquí termina la entrevista. Tengo que darte muchas gracias por haber compartido conmigo y con todos los lectores tu testimonio.
R: Muchas gracias a ti. Espero que haber contado todo esto sirva de algo.

Los socialistas contra los medios:

Hoy ha sido aprobado la nueva ley de medios, la cual contiene los siguientes puntos:

- las televisiones autonómicas podrán emitir en otras autonomías limítrofes con las que compartan "afinidades lingüísticas y culturales siempre que así lo acuerden mediante convenio" las comunidades implicadas y que "exista reciprocidad": Ya se sabe, para lavar el cerebro a los pancatalanistas y que de repente se sientan oprimidos.

- las televisiones podrán emitir un total de 19 minutos por hora entre anuncios convencionales (12 minutos), autopromoción (cinco minutos) y telepromoción (dos minutos).: Cuotas, cuotas y más cuotas. Y los medios, a pagar.

- también prohíbe emitir en horario infantil anuncios "que promuevan el culto al cuerpo y el rechazo a la autoimagen: A partir de ahora, los productos para adelgazar. junto con los consoladores sexuales y alargadores de pene. Hale, y quien proteste, que se joda, por facha y por querer aparentar.

- perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral de los menores solo podrán emitirse entre las 22 y las 6 horas, debiendo ir siempre precedidos por un aviso acústico y visual: Digo yo que quien ha escrito esto es porque estaba borracho ¿Aviso acústico? ¿ El qué? ¿La bocina de un camión? ¿Y quien decide que es peligroso para los críos? ¿Y qué crío va a ver la tele a las tres de la madrugada? Propongo que las campañas electorales de los políticos obtengan este distintivo.

- acabar con la existencia de radios piratas.: Por ley, por supuesto. Yo tengo una propuesta mejor ¿Por qué no liberalizamos el espectro radiofónico y ya está?. Así habrá mucha más libertad de expresión y se acabaron las radios piratas.

jueves, 7 de enero de 2010

Los terroristas gallegos no quieren el decreto

Es evidente que esto sucedería e incluso se atreven a aventurar que las horitas de inglés van a incluirse dentro de las horas en castellano ¡Que cojones! ¿verdad?

El AMI saluda el nuevo año demostrando la clase de organización que es, un crepúsculo terrorista cuya única función es ladrar. Con ver la foto que han puesto para ilustrarlo, el coche de José Manuel Pousada pintarrajeado se ven las intenciones.

Eso sí, su pequeño artículo contiene una pequeña ilustración de lo que es una paja mental, piden la exclusión del castellano de la enseñanza y su tratamiento como idioma extranjero. Ante todo, tolerancia.

Acabo como siempre:

SEÑOR FEIJOO, AUNQUE LO INTENTE, NO LE VA A CAER BIEN A ESTOS CAMISAS PARDAS, NI QUEREMOS. QUEREMOS UNA GALICIA DONDE SE PUEDA HABLAR CUALQUIER IDIOMA EN LIBERTAD Y SIN IMPOSICIONES, AUNQUE NO ALCANCE CONSENSO NI EN SU PROPIO PARTIDO. PARA ESO LE VOTAMOS

miércoles, 6 de enero de 2010

12 millones de euros a la basura

Eso es lo que ha costado la web de la Presidencia Española de la UE, la cual en cuestión de minutos ha sido hackeada.

Daniel Rodríguez Herrera, en Libertad Digital, publica un excelente resumen del método:

Normalmente se entiende como un ataque el uso de alguna técnica que permite a los malos entrar en el ordenador de otro como si fuera el propio o inutilizarlo de alguna forma. No es eso lo que ha pasado. Lo que se ha producido es un ataque empleando una técnica llamada cross-site scripting o XSS, información que imagino les habrá dejado igual de fríos. Mediante esta técnica pueden lograrse muchas cosas, entre ellas alterar un sitio web sin entrar en él, que es lo que han hecho en este caso.


Muchas veces, por ejemplo, haciendo una búsqueda en Google (por ejemplo, "ld"), podrán ver cómo la dirección de la web es un galimatías un poco incomprensible ("http://www.google.es/#hl=es&source=hp&q=ld&btnG=Buscar+con+Google&meta=&aq=f&oq=ld&fp=cd373de720a5339") en el cual se le envía al buscador un montón de información, entre la que destaca el texto que queremos encontrar en la web. En muchas páginas puede suceder que si en lugar de enviar un texto, digamos, normal, se envía código escrito en algún lenguaje de programación se consigue que éste se ejecute, lo que nos puede permitir, entre otros resultados, alterar el contenido que ven los usuarios.


Cuando ustedes accedían a la web por la dirección habitual, www.eu2010.es, veían la web en su estado normal. Sin embargo, el hacker en cuestión hizo circular una dirección similar a esos prodigios de arte abstracto que son a veces las direcciones de las páginas de los buscadores que hacía que la web de la presidencia española de la UE mostrara la imagen de Mr. Bean. No era un fotomontaje, no, pero tampoco fue un ataque clásico, de los que permiten a los malos hacerse con el control de la página. La web, vamos, no fue "hackeada", tal y como se suele emplear ese término.Lo dicho, 12 milloncejos a la basura.

martes, 5 de enero de 2010

Las obras del plan E dejan a Vigo hecho un caos

Una hora en un autobús urbano me llevó recorrer las avenidas de Balaídos y Fragoso, dos calles que no lleva ni diez minutos recorrerlas en condiciones normales.

Esa zona, con los sucesivos planes de tráfico se había empezado a convertir en caótica, pero desde que pasaron las obras del Plan E esa calle (la Avenida de Balaídos) no ha vuelto a ser la que era.

La avenida en cuestión contaba con tres carriles en dirección única, después de las obras, en dos (durante las obras, en uno solo) lo cual ha hecho que se produzcan estas atascaderas.

Ya veis, estas cosas son símbolo de la alcaldía de Vigo.

domingo, 3 de enero de 2010

¿Que tiene de bello la vida? (Dirigido a Bibiana Aído)

¿Que tiene de bello

una vida con Sindrome de Down?,

¿que tiene de bello,

una vida sin esperanzas?,

tiene que, a pesar de todo,

es una vida.

¿Que tiene de bello

una vida marchita?

¿Que tiene de bello,

una vida frustrada?

tiene que, a pesar de todo

es una vida.

(Dirigido a Bibiana Aido, y recuerda que la vida es lo más bello que hay, a pesar de todo)

Artículo de Gloria Lago: Promesas rotas

Me hago eco, por el interés que suscita en estos días el siguiente artículo

No era una promesa cualquiera; no les había dicho que arreglaría la economía o el problema de la vivienda. El candidato les ofreció una frase, dos, tres a lo sumo, pero en ellas estaba el inicio de la solución. Las escucharon muchas veces en la radio, en las entrevistas y en las retransmisiones de los mítines, y las grabaron para recordarlas si pasaba de candidato a presidente, para convencerse de que eso ya no se lo quitaría nadie. Podía haberlo dicho cualquier otro, pero lo dijo él. Y comenzó a gestarse una magia extraña, ese duende que adorna a los políticos tornándolos de simple candidato en líder. Porque había logrado generar ilusión. Esa palabra, ese significante con dos significados que tristemente ha acabado con uno solo, el del ilusionista que saca mariposas de papel de su chistera


María se implicó más que otras. Estaba cansada de traducir apuntes, del diccionario, y de ver a su hijo de 4º de ESO leer un libro del instituto que no contaba aventuras, ni tampoco historias de amistad, sino que hablaba de una nación y de una joven que se hizo una foto para poder apreciar la diferencia al convertirse en “neofalante”. Sólo la Religión y la Música las estudia en su lengua. Por eso María comenzó a recoger firmas en la calle, para ganar un derecho, el derecho a elegir. Con ella Begoña, cuyos hijos aprenden a leer en un idioma que no es el de sus primeras palabras. Jesús decidió implicarse más el día que los normalizadores de su hijo lo llevaron a correr por las calles tras una pancarta que decía que quería crecer en un idioma que no era el suyo. El año que viene empezará bachillerato. Bea tiene una hija en 2º de primaria. Supo que hay una Ley que reconoce su derecho a recibir la primera enseñanza en lengua materna, pero eso no se respeta. Su marido nunca había votado las siglas del candidato, hasta que ella le dijo que, por una vez, las personas de la calle podían cambiar algo. El hijo de Elena es el único que lleva a clase el libro en su idioma y la profesora dice que es la oveja negra. Elena se alegró cuando oyó al candidato prometer que eso cambiaría si confiaba en él.


Aprendieron que en otros países con varias lenguas se elige el idioma en la enseñanza, y que a nadie se acusa de odiar una lengua por preferir que sus hijos estudien en la otra, porque no las asocian a ideología y se intenta conservar las minoritarias sin imponerlas. El candidato no prometió eso, sino que elegirían la lengua de las troncales, las más difíciles, y pensaron que si podía hacerse ya, les parecía bien. Mientras, el candidato las veía alcanzar las 100.000 firmas y mostraba su comprensión al saber de los apuros que pasaban en las calles y de su miedo cuando llegaban los radicales a insultarlas, incluso se acercó a fotografiarse con ellas cuando lavaron en público un coche roto y pintado con unos colores que, al parecer, ellos odiaban. A la manifestación que organizaron no pudo ir pues tenía que viajar más allá del océano, pero sus compañeros sí estaban allí detrás de la pancarta reclamando el derecho de los padres a elegir. No supieron de sus dificultades para organizar una movilización con medios caseros, ni de las cartas amenazantes de los días previos, pero sí pudieron ver la cara más amarga del fanatismo en los rostros de quienes quieren más a una lengua que a las personas.


El miércoles pasado a las 21 horas conocieron el nuevo Decreto que el candidato, ahora presidente, había hecho por fin para todos. El pequeño de Begoña tendrá la clase en su idioma pero el de Marta, su vecina, no; sólo son dos los niños gallego-hablantes, así que no es la lengua predominante en el aula. Bea tendrá que escoger: en su lengua, o Mates o Conocimiento. Igual que antes, la LNL no se respetará. María podrá elegir las dos, pero el resto las repartirá el centro entre los dos idiomas. Imagina que si antes habían superado el 50% obligatorio, ahora la Biología y la Física se las impondrán en la otra lengua. El hijo de Jesús aún no sabe qué elegirá el centro para él en bachillerato, pero supone que para su lengua quedarán las asignaturas menos difíciles. Es el único que había empezado antes a desconfiar, porque ya gobernando el candidato, habían vuelto a llevarlo a correr por las calles, esta vez con una camiseta que decía “eu nunca serei yo”. Elena se convertirá en una “outlaw” si quiere que su hijo siga llevando todos los libros en su idioma; el artículo 8.1 es muy claro. Al menos antes en ese aspecto había ambigüedad.


Escucharon de nuevo la grabación de las promesas, la que les garantizaba la casilla para todos en el sobre de matrícula, la de los libros en su lengua, y la que aseguraba que se vaciarían los colegios de ideología para llenarlos de conocimiento. Ninguno de ellos sabe todavía que el decreto será más difícil de llevar a la práctica que si se hubieran cumplido las promesas. Lo que sí saben es que se cierra la puerta a un derecho, a un principio que con futuros gobiernos sería muy difícil de retirar.


Pero no deben sentirse utilizados; es fácil engañar a quien no tiene nunca intención de hacerlo. No deben desanimarse, sino volver a las calles a informar con la palabra, a trabajar para que el Decreto sea mejorado. Ya no tendrán confianza en el candidato, hoy presidente; sólo en sí mismos, pues lo avanzado, aunque lejos de lo prometido, es fruto de su esfuerzo.

sábado, 2 de enero de 2010

La enseñanza en España, la debacle de mi instituto.

Bueno, ya he pasado mi primera década completa, después de la melancolía de los recuerdos que pasa en estos días tan especiales, voy a hablar de un tema que debería preocupar a nuestros políticos: la educación.

Dejarla en sus manos es un auténtico desastre: los temarios de los libros están llenos de manipulaciones favorables al poder que mejor represente al político de turno (total, como lo que dicen los libros de texto, para nosotros es palabra de Dios), las discusiones son por memeces como retirar los crucifijos o no (como si ofendiesen a alguien), faltas de ortografía en los exámenes (verídico), baños que no funcionan, gimnasios que se inundan cuando caen cuatro gotas, cristales rotos que nunca se reponen, adelantos de hasta siete minutos para finalizar las clases y retrasos del mismo tenor...

Aunque no solo lo hacen mal ellos. Nosotros, los alumnos también ponemos nuestra parte. Una mayoría de alumnos de mi clase viola constantemente el derecho de los demás a atender a clase, las normas, por un oído entran y por otro salen (al no ser que el director esté a la vista, claro), destrozos generalizados en el material (aquí entra el arte del a ver que pasa acercando la llama del mechero a la mesa del profesor mientras explica), comer dentro de clase (aunque sería representativo de a lo que vienen algunos), hacer lo que no se debe (el arte de los caballitos con las motos en el patio, que poco más y el de Gallego no lo cuenta)...

La solución: Privatizar las escuelas, para que las pérdidas se encarguen los propietarios del colegio y no el Estado (todo el mundo es generoso si el dinero no es suyo), que tendrán que buscar la mejor forma de que los críos se eduquen bien, que para eso los llevan los padres. Y las discusiones chorras como lo del crucifijo se iban a acabar.